top of page

ריקי כהן בנלולו

מובילת צוות תקשורת

ריקי כהן בנלולו היא פעילת שטח בפורום משנת 2011, עוד ממחאת האוהלים, והיא הובילה ותכננה עשרות מאבקים בשנים האלה ביחד עם פורום הדיור הציבורי. ריקי מובילה כיום בפורום את הפעילות התקשורתית ומובילה את תהליך מסגור המסרים של המאבק. במסגרת הזאת ריקי מקדמת עבודה בתקשורת וברשתות החברתיות ורותמת את התקשורת לעבודת הלובי של הפורום. במקביל לכך ריקי פועלת רבות לקדם את מאבק השטח של הפורום ואחראית על הקמת קבוצות פעילים הפועלות במקומות שונים בארץ. ריקי בעצמה מתגוררת בדיור הציבורי, ואת המאבק שלה היא הפכה למאבק ציבורי.

bottom of page