top of page

מרינה זמסקי

מובילת תחום העולים והקשישים

מרינה זמסקי עובדת סוציאלית בהכשרה, עוסקת שנים רבות בעבודה קהילתית כשבמסגרתה סייעה לאלפי משפחות שחיות בדיור ציבורי ומשפחות שזקוקות לדיור ציבורי. בעשור האחרון היא מנהלת את עמותת פורום למען משפחות העולים. בפורום הדיור הציבורי מרינה אחראית על נושא העולים והקשישים. מרינה פועלת הן בתחום קידום המדיניות מול מקבלי החלטות, והן עם פעילים בשטח בתחום ההתחדשות העירונית ומיצוי זכויות, בדגש על קשישים ועולים מברה״מ לשעבר. כמו כן, מרינה היא מנהלת התקציבים של הפורום ומסייעת רבות גם בגיוס משאבים.

bottom of page