top of page

מיכה רחמן

מוביל צוות התחדשות עירונית

מיכה מוביל את המאבק על זכויות דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית ופעיל בפורום הדיור הציבורי מאז 1998. מיכה חבר קבוצת המעברה. לקח חלק במאבק לחקיקת חוק הדיור הציבורי – זכויות רכישה 1998. הוא השתתף בפעולות המעברה מאז הקמתה והוא מוביל את המאבק בשני פרויקטים של התחדשות עירונית במרכז הקליטה בגילה וברחוב הנורית, במטרה לשמור על זכויות דיירי/ות הדיור הציבורי. מיכה לוקח חלק בפעולות השוטפת של פורום הדיור הציבורי בכתיבת ניירות עמדה, כתיבת מאמרי תמיכה בדיור הציבורי, בהשתתפות בישיבות הועדות בכנסת ובפעולות ישירות של הפורום.

bottom of page