top of page

ירון הופמן דישון

מוביל צוות המחקר של הפורום

ירון הופמן הוא חוקר במרכז אדוה שמתמחה בין שאר התחומים בתחום הדיור בכלל ובתחום הדיור הציבורי בפרט. במסגרת הפורום ירון מוביל את תחום המחקר של הפורום כאשר תפקידו הוא לחבר בין האידיאולוגיה והפעילות של הפורום למחקרים מהארץ ומהעולם שמצביעים על החשיבות של דיור ציבורי. ירון מתמחה במחקר השוואתי של דיור ציבורי ובחשיפת הנתונים הספציפיים לארץ והמחקרים שלו מניעים את תהליכי שינוי המדיניות בפורום. ירון שותף גם לתהליך קבלת ההחלטות האסטרטגי של הפורום ומסייע רבות בתהליך בניית המסרים של הפורום.

bottom of page