top of page

אווה עובדיה

מובילת המאבק כנגד הפינויים

אווה עובדיה היא פעילת שטח בפורום והיא פועלת בעיקר כנגד תהליך הפינויים בדיור הציבורי. אווה פעילה יחסית חדשה בפורום אך היא דיירות דיור ציבורי שנים רבות וניהלה מאבקים רבים כנגד החברות המשכנות ומשרד השיכון. במאבק הפינויים האחרון אווה בעצמה הובילה הפגנות ופעולות ישירות כנגד הנהגת משרד השיכון, והצליחה בעקבות המחאה שלה לגרום לשינוי גדול במדיניות של משרד השיכון. חשוב להגיד שאווה מנהלת את המאבק שלה בעצמה נגד משרד השיכון, והצליחה להפוך את המאבק האישי שלה למאבק של אלפי משפחות שמהם המדינה מתעלמת.

אווה עובדיה

bottom of page