top of page
134.jpg

דיור ציבורי בחברה החרדית

הפרויקט של דיור ציבורי בחברה החרדית הוא פרויקט שמובילות נשים חרדיות, שפועלות כדי לאגד את הנשים במגזר על מנת לפעול למען מיצוי זכויות בכל מסלולי הסיוע שניתנים לחברה החרדית בתחום הדיור. הנשים, מקימות התנועה, הקימו תנועה בשם נחלה (נשים חרדיות לדיור ציבורי) והן פועלות ביחד עם פורום הדיור הציבורי, על מנת לדאוג לקצר את תור ההמתנה במגזר החרדי, לדאוג לפתרונות דיור קהילתיים ולהציג את הקולות של הנשים החרדיות בפני מקבלי ההחלטות. מאז הקמתה של הקבוצה החרדית עשרות נשים זכו לממש את הזכות שלהן לדיור ציבורי והנושא עלה לסדר היום הציבורי.

bottom of page